Algemene voorwaarden

E-mail: Pa@AdviesvanPa.nl
Website: www.adviesvanpa.nl

1.1 Definities

AdviesvanPa: AdviesvanPa, gevestigd te Westdorpe onder KvK nr. 85732036.
Klant: degene met wie AdviesvanPa een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: AdviesvanPa en klant samen
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

1.2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens AdviesvanPa.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

1.3 Prijzen

1. Alle prijzen die AdviesvanPa hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw in het geval de klant een consument betreft en exclusief btw bij overige gevallen en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die AdviesvanPa hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan AdviesvanPa te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door AdviesvanPa vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van AdviesvanPa, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Partijen komen voor een dienstverlening door AdviesvanPa een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. AdviesvanPa is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient AdviesvanPa de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. AdviesvanPa heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal AdviesvanPa prijsstijgingen meedelen aan de klant.
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met AdviesvanPa op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

1.4 Betalingen en betalingstermijn

1. AdviesvanPa mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekend dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is zonder dat AdviesvanPa de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. AdviesvanPa behoudt zicht het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

1.5 Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is AdviesvanPa gerechtigd de wettelijk rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan AdviesvanPa.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag AdviesvanPa zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van AdviesvanPa op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door AdviesvanPa, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan AdviesvanPa te betalen.

1.6 Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
a. De dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft;
b. Het geen (opdracht) tot spoedreparatie betreft;
c. Het geen weddenschappen en/of loterijen betreft;
d. De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht;
e. Het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd;
f. Waarbij de klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien.
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
a. Zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten.
b. Zodra de consument bevestigd heeft dat het hij de digitale inhoud via internet gaat afnemen.
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via Pa@AdviesvanPa.nl, indien gewenst met behulp van het contactformulier dat via de website van AdviesvanPa, www.adviesvanpa.nl kan worden ingevuld.

1.7 Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

1.8 Retentierecht

1. AdviesvanPa kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van AdviesvanPa heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan AdviesvanPa.
3. AdviesvanPa is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

1.9 Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan AdviesvanPa te verrekenen met een vordering op AdviesvanPa.

1.10 Verzekering

1. De klant verplicht zicht de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
a. Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
b. Zaken van AdviesvanPa die bij de klant aanwezig zijn;
c. Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
2. De klant geeft op eerste verzoek van AdviesvanPa de polis van deze verzekeringen ter inzage.

1.11 Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met den dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor AdviesvanPa enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

1.12 Uitvoering van de overeenkomst

1. AdviesvanPa voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. AdviesvanPa heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door deren.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat AdviesvanPa tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat AdviesvanPa tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

1.13 Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcteuitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan AdviesvanPa.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde- informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert AdviesvanPa de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door AdviesvanPa redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

1.14 Intellectueel eigendom

1. AdviesvanPa behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen,
tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc. tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AdviesvanPa (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

1.15 Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeven van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
a. Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
b. Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dat dat dit overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van AdviesvanPa waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

1.16 Vrijwaring

De klant vrijwaart AdviesvanPa tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door AdviesvanPa geleverde producten en/of diensten.

1.17 Klachten

1. De klant dient een door AdviesvanPa geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant AdviesvanPa daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen AdviesvanPa uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming, zodat AdviesvanPa in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klant betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat AdviesvanPa gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

1.18 Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan AdviesvanPa.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling AdviesvanPa ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

1.19 Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als AdviesvanPa een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan AdviesvanPa verschuldigd zijn.

1.20 Aansprakelijkheid AdviesvanPa

1. AdviesvanPa is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien AdviesvanPa aansprakelijk is voor enige schade, is het slecht aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. AdviesvanPa is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien AdviesvanPa aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

1.21 Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van AdviesvanPa vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.
Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

1.22 Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer AdviesvanPa toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door AdviesvanPa niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat AdviesvanPa in verzuim is.
3. AdviesvanPa heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien AdviesvanPa kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

1.23 Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van AdviesvanPa in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan AdviesvanPa kan worden toegerekend in een van de wil van AdviesvanPa onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van AdviesvanPa kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor AdviesvanPa 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort
totdat AdviesvanPa er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. AdviesvanPa is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

1.24 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

1.25 Wijzigingen algemene voorwaarden

1. AdviesvanPa is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijden worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal AdviesvanPa zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

1.26 Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van AdviesvanPa.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

1.27 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerder bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat AdviesvanPa bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

1.28 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar AdviesvanPa is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 21 mei 2022.

Patrick Anema

Ik ben Patrick Anema, de persoon achter Advies van PA. Door mijn achtergrond en ervaring in de huizenmarkt heb ik jarenlang kennis mogen opdoen over energiebesparing en verduurzamen. Deze kennis deel ik graag met jou zodat jij de offerte kunt kiezen met een goed gevoel. Samen werken we toe naar een betere toekomst. 

Neem contact op

Patrick Anema